Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN KLUBU

1. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

2. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu.

3. Osobom przebywającym w klubie zabrania się wnoszenia na jego teren:

4. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem do klubu, czy w trakcie przebywania na na jego terenie.

5. Służby porządkowe klubu, pracownicy ochrony uprawnieni są do:

6. Czynności wymienione w punkcie 5. powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

7. Służby porządkowe klubu, pracownicy ochrony uprawnieni są do:

8. Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z profesjonalnych aparatów fotograficznych (z wymienną optyką), kamer lub innych urządzeń rejestrujących audio-video jest zabronione bez zezwolenia kierownictwa klubu.

9. Służby porządkowe klubu, pracownicy ochrony zobowiązani są nie wpuszczać na teren klubu:

b) usunąć z terenu klubu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę.

10. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa, pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.

11. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo usunięcia z jego terenu przez służby porządkowe, pracowników ochrony lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie klubu jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.

12. Każda osoba przebywająca na terenie klubu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych klubu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

13.  Miejsca stojące i siedzące są nienumerowane.

14. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

15. Osoby wchodzące na teren klubu mają obowiązek przestrzegać przepisów porządkowych dotyczących obiektu klubu oraz terenu przynależnego.

16. Klub jest monitorowany, a nagrania z monitoringu stanowią bezsprzeczny dowód.

17. Wejście na teren klubu oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.